Arduino kombineret med Processing

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Video med forklaring til kapitlet

Som beskrevet tidligere, så er der på Arduinoboardet et USB stik. Dette bruges når man vil uploade et nyt program til sit Arduino board, eller hvis man benytter Serial Monitor funktionen i Arduino IDE (se bl.a. Test af Programmer). Med andre ord - der kan sendes og modtages data via USB stikket!

Man kan udnytte muligheden for datakommunikation via USB stikket på Arduinoboardet, ved at have et program kørende på sin computer, der kan udveksle data med Arduinoboardet; Det kan være Arduinoen der sender måledata fra en temperatursensor, via USB stikket, til PC’en, hvor det gemmes og vises. Det kan også være, at man fra PC’en skal kunne lave en opsætning i den måde ens program på Arduinoen kører på.

Til at lave sit eget program der kan køres på en PC (Windows/Linux/Mac), kan anvendes open source programmet Processing[1]. Det er opbygget lidt i stil med Arduino IDE programmet, og programmeringssproget bygger på Java i en let tilgængelig indpakning.

Kodeeksempler

Til dette kapitel er der nogle kodeeksempler man kan anvende. De er samlet i en ZIP-fil.

I gang med Processing

For at komme i gang med at programmere i Processing, skal programmet hentes. Dette gøres fra http://processing.org, hvor man kan hente en udgave til enten Windows/Mac eller Linux.

Når programmet startes, ses programmeringsvinduet som vist på figur 1.

Programmeringsvinduet i Processing
Figur 1 Programmeringsvinduet i Processing.

Et standard program består - ligesom et Arduinoprogram - af to dele; En void setup() del og en void draw() del. Setup-delen køres kun når programmet startes, mens draw-delen loop’er hele tiden.

Hello World i Processing

For lige at få startet op på et Processing program, kan man lave følgende “Hello World” programkode.

void setup()
{
 size(800, 600);      // window size
 background(255, 204, 0);  // R G B value
}

void draw()
{
 fill(255);        // white text
 textSize(32);       // text size
 textAlign(CENTER);    // center align text
 text("Hello World", width/2, height/2);
}

Under setup() defineres vinduets størrelse, samt baggrundsfarven for vinduet. Under draw() sættes tekstfarven til hvid, tekststørrelsen til 32 punkt, og centreret tekst i forhold til tekstplaceringen. Teksten “Hello World” placeres i centeret af vinduet ved at bruge width/2 og height/2, der begge har værdien af henholdsvis den bredde og højde der er defineret under size().

For yderligere information omkring hvordan man kommer i gang med at programmere i Processing, henvises til relevant information på internettet.


Simpel dataudveksling

Man kan have et simpelt system, hvor et Arduinoboard måler temperaturen med en temperatursensor, og oversætter måleværdien til en tekst ( f.eks. teksten “23 °C”), og sender den til computeren, hvor et Processing program “råt” udskriver teksten. Her forventer computerprogrammet kun at der kommer en tekststreng med den tekst den skal vise.

I det følgende gives et eksempel, hvor netop en sådan simpel dataudveksling finder sted, mellem et Arduinoboard og en computer. På computeren kører et Processing program, der modtager og viser data.

Programkoden til Arduinoboardet konverterer et heltal (integer) om til en tekst (String), og sender denne via den serielle port, over USB stikket, til computeren, hvor den bliver modtaget af Processing programmet. Hver datatransmission afsluttes med et “linjeskift”-tegn.

Nedenfor ses programkoden til Arduinoboardet.

/* Simple
 *
 * Demonstrates transmission of data without a protocol.
 * 
 * Data is text based, and read as chars.
 *
 *
 * HNL, March 2018
 */

char command;
char data[6];
int datavalue;
int digits=0;


void setup()
{
 Serial.begin(9600); // Communication speed

 datavalue = 345;   // Use datavalue 345
}

void loop()
{
 // update command and datavalue variables
 
 itoa(datavalue,data,10);       // convert int to char(s)
 digits = numberOfDigits(datavalue);  // get number of digits in datavalue
 
 // Transmit data via the serial port
 Serial.println(data);
 
 delay(2000);        // wait 2 seconds
}


int numberOfDigits(int input)
{
 int returnvalue;


 if ((input > -10) && (input < 10)) // 1 digit
 {
  returnvalue = 1;
 }
 else if (((input > -100) && (input < -9)) || ((input > 9) && (input < 100))) // 2 digits
 {
  returnvalue = 2;
 }
 else if (((input > -1000) && (input < -99)) || ((input > 99) && (input < 1000))) // 3 digits
 {
  returnvalue = 3;
 }
 else if (((input > -10000) && (input < -999)) || ((input > 999) && (input < 10000))) // 4 digits
 {
  returnvalue = 4;
 }
 else if (((input > -32769) && (input < -9999)) || ((input > 9999) && (input < 32768))) // 5 digits
 {
  returnvalue = 5;
 }  
 
 if (input<0)
 {
  returnvalue++; // if negative add 1 digit for sign
 }

 return returnvalue;
}

Nedenfor ses Processing programkoden, der tager udgangspunkt i eksemplet fra Learning Processing[2].

// Learning Processing
// Daniel Shiffman
// http://www.learningprocessing.com
// http://learningprocessing.com/examples/chp19/example-19-08-serial-input-one-number
// Example 19-8: Reading from serial port

// Mods by HNL 30/9 2014

import processing.serial.*;

int val = 0; // To store received data converted to integer
color tColor;
String data = "";
Serial port; // The serial port object

void setup() {
 size(200,200);
 
 // In case you want to see the list of available ports
 // println(Serial.list());
 
 // Using the first available port (might be different on your computer)
 port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);

 data="---";
}

void draw()
{  
 background(255);
 tColor = color(0, 128, 255);
 fill(tColor);
 textSize(32);       // text size
 textAlign(CENTER);    // center align text

 if (data != null)     // write received data to window
 {
  text(data, width/2, height/2);
 }
}


// Called whenever there is something available to read
void serialEvent(Serial port) {
 // Data from the Serial port is read in serialEvent() using the readStringUntil() function and assigned to the global variable: val
 data = port.readStringUntil('\n');
 
 if (data != null)
 {
  val = int(data);
 
  // For debugging
  println( "Raw Input:" + data + " converted: " + val);
 }
}


Protokolbaseret dataudveksling Svaert.png

Hvis man skal have et avanceret system, hvor man kan sende forskellige typer måledata og kommandoer frem og tilbage, får man brug for at kunne skelne de forskellige værdier fra hinanden; så ved man hvornår det er en temperatur-værdi man får, og hvornår det er en information hvad lufttrykket er. Løsningen på dette er at lave en protokol.

En protokol er et lille simpelt kommunikationssprog, som man selv opfinder. Her kan man bestemme, hvordan man vil identificere en temperaturværdi, henholdsvis en lufttryksværdi, eller hvad det nu er ens system skal kunne sende information om

Man sender data i pakker, hvor man kan have et antal dataværdier indsat. Datapakken kan for eksempel se ud som vist på figur 2, hvor man sender et start-tegn, en kommando, data og et slut-tegn.

Eksempel på datapakke
Figur 2 Eksempel på datapakke.

Protokollen kan så se ud som vist i tabellen nedenfor.

Kommando Kommando symbol
Temperatur T
Lufttryk L
Lysniveau S

Man kan for eksempel vælge “£” som start-tegn, og “#” som slut-tegn, og så vil en datapakke med en temperaturmåling på 20 °C se ud som vist på figur 3.

Eksempel på datapakke hvor temperaturværdien 20 sendes
Figur 3 Eksempel på datapakke hvor temperaturværdien 20 sendes.

Det er dermed tekststrengen “£T20#” der sendes fra Arduinoboardet over til computerprogrammet. Det er i alt 5 tegn, og dermed 5 bytes der sendes.

I programmet på computeren, læses data fra £-tegnet kommer, og indtil #-tegnet modtages. Herefter “fiskes” kommando-tegnet ud, og data bliver herefter behandlet ud fra hvad kommando-tegnet betyder i protokollen.

Programkoden til Arduinoboardet ses her, hvor programmet som udgangspunkt er sat op til at sende kommandoen T, samt dataværdien 345. Både kommando og dataværdi kan let ændres i programmet, således målinger fra forskellige sensorer let kan sendes i stedet for:

/* SimpleProtocol
 *
 * Demonstrates data package transmission with a simple protocol
 *
 * Packet layout:
 * ________________________
 * | £ | Command | Data | # |
 * ------------------------
 * 
 * Data is text based, and read as chars
 *
 *
 * HNL, March 2018
 */

const char startFrame = '£';
const char endFrame = '#';
char command;
char data[6];
int datavalue;
int digits=0;


void setup()
{
 Serial.begin(9600); // Communication speed

 command = 'T';    // Use command T
 datavalue = 345;   // Use datavalue 345
}

void loop()
{
 // update command and datavalue variables
 
 itoa(datavalue,data,10);       // convert int to char(s)
 digits = numberOfDigits(datavalue);  // get number of digits in datavalue
 
 // Transmit data package via the serial port
 Serial.print(startFrame);  // Start byte
 Serial.print(command);   // Command byte

 for (int i=0; i<digits; i++)
 {
   Serial.print(data[i]);  // each data byte
 }
 
 Serial.print(endFrame);   // End byte

 delay(2000);        // wait 2 seconds

}


int numberOfDigits(int input)
{
 int returnvalue;

 if ((input > -10) && (input < 10)) // 1 digit
 {
  returnvalue = 1;
 }
 else if (((input > -100) && (input < -9)) || ((input > 9) && (input < 100))) // 2 digits
 {
  returnvalue = 2;
 }
 else if (((input > -1000) && (input < -99)) || ((input > 99) && (input < 1000))) // 3 digits
 {
  returnvalue = 3;
 }
 else if (((input > -10000) && (input < -999)) || ((input > 999) && (input < 10000))) // 4 digits
 {
  returnvalue = 4;
 }
 else if (((input > -32769) && (input < -9999)) || ((input > 9999) && (input < 32768))) // 5 digits
 {
  returnvalue = 5;
 }  
 
 if (input<0)
 {
  returnvalue++; // if negative add 1 digit for sign
 }

 return returnvalue;
}

I programeksemplet sendes kommandoen T sammen med dataværdien 345. Man kan selv ændre/tilføje i koden, og lade sine egne sensormålinger blive sendt.

På computeren anvendes følgende Processing program:

/*
   Protocol based communication example
   
Communicates with Arduino via COM port.

  Protocol:
  --------------------
  | @ | Cmd | Data | £ |
  --------------------
 
  Cmd  = command byte
  Data  = data bytes [0-11]

  HNL April 2016, March 2018
*/

import processing.serial.*;

final int STATE_NOT_CONNECTED = 0;
final int STATE_PORT_CONNECTED = 1;
final int STATE_CONNECTED   = 2;

final color BACKGROUND = color(25, 156, 132);
final color TEXTCOLOR =color(0);

final int TEXTSIZE_MAIN = 40;
final int TEXTSIZE_SMALL = 20;

final int SPACE_BETWEEN_LINES = 30;
final int START_VALUE_X_LIST = 50;
final int START_VALUE_Y_LIST = 200;
final int LINE_HEIGHT_LIST = TEXTSIZE_SMALL;
final int MAX_PX_IN_LINE_LIST = 300;

final int BAUDRATE = 9600;

String data = "";
String receivedData = "";
String command ="";
String value = "";
final char startchar = '£';
final char endchar = '#';
int val;
int state;
String[] foundPorts = new String[10];

Boolean portSelected;
int portNumberSelected;

Serial myPort; // The serial port object
PFont font;

void setup()
{
 size(800,600);
 background(255);
 
 state = STATE_NOT_CONNECTED;
 portSelected = false;
 portNumberSelected=0;
 
 // List all the available serial ports:
 printArray(myPort.list());
 foundPorts = myPort.list();
 print("Found Ports: ");
 println(foundPorts.length);
}


void draw()
{
 background(BACKGROUND);
 fill(TEXTCOLOR);
 textAlign(CENTER);
 textSize(TEXTSIZE_MAIN);       // text size
 text("Arduino Communication Example", width/2, 50);
  
  if (state == STATE_NOT_CONNECTED)
  {  
   textSize(TEXTSIZE_SMALL);
   textAlign(LEFT);
   text("USB connection to Arduino board is not etablished.", 20, 120);
   text("Please insert USB cable to PC, and select the device on the list below.", 20, 145);
   
   if (foundPorts.length > 0)
   {
    // Write out all found ports    
    for (int i=0; i< myPort.list().length ; i++)
    {     
      textAlign(LEFT);
      text(foundPorts[i], START_VALUE_X_LIST, START_VALUE_Y_LIST+(i*SPACE_BETWEEN_LINES));      
    }  
   }
  }
  else if (state == STATE_PORT_CONNECTED)
  {
   myPort = new Serial(this, foundPorts[portNumberSelected], BAUDRATE);
   myPort.bufferUntil(endchar);
   state = STATE_CONNECTED;
  }
  else if (state == STATE_CONNECTED)
  {
   textAlign(RIGHT);
   textSize(TEXTSIZE_SMALL);
   text(foundPorts[portNumberSelected] + " selected", width-20, 120);
  
   if (command.equals("T")==true)
   {
    textAlign(LEFT);
    text("Temperature: ", 50, 400);
    text(value, 200, 400);
    text("C ", 235, 400);
   }
   else if (command.equals("L")==true)
   {
    textAlign(LEFT);
    text("Humidity: ", 50, 400);    
    text(value, 200, 400);
    text("% ", 235, 400);
   }
   else if (command.equals("S")==true)
   {
    textAlign(LEFT);
    text("Light: ", 50, 400);    
    text(value, 200, 400);
    text("Lux ", 235, 400);
   }
  }
}


// Called whenever there is something available to read
void serialEvent(Serial port)
{
 println("Serial event");
 // Data from the Serial port is read in serialEvent() using the read() function and assigned to the global variable: val
 data = port.readStringUntil(endchar);
 
 println("Port opened");
 
 if (data.charAt(0) == startchar)
 {
  data = data.substring(1, data.length()); 
  receivedData = data.substring(0,data.length() - 1);
  
  command = receivedData.substring(0,1);
  value = receivedData.substring(1,receivedData.length());
  
  if (checkForNumberInString(value) == false)
  {
   value = "--";
  }
 }
}


void mouseReleased()
{
 if ( (state == STATE_NOT_CONNECTED) && (foundPorts.length > 0) )
 {
  for (int j = 0; j < foundPorts.length ; j++)
  { 
   if ( (mouseX > START_VALUE_X_LIST) && (mouseX < START_VALUE_X_LIST + MAX_PX_IN_LINE_LIST) &&
     (mouseY > START_VALUE_Y_LIST - LINE_HEIGHT_LIST + (j*SPACE_BETWEEN_LINES)) && (mouseY < START_VALUE_Y_LIST + (j*SPACE_BETWEEN_LINES)) )
   {
    portSelected = true;
    portNumberSelected = j;
    state = STATE_PORT_CONNECTED;
   }
  } 
 }
}


Boolean checkForNumberInString(String input)
{
 int i;
 int charvalue;
 Boolean numberfound = true;
 
 for (i=0; i < input.length(); i++)
 {
  charvalue = int(input.charAt(i));
  
  if (((charvalue >= 48) && (charvalue <= 57)) || (charvalue == 45)) // if char is a number or sign (ASCII)
  {   
  }
  else
  {
   numberfound = false;
  }
 }
 return numberfound;
}

Programmet er lavet, så den selv finder og lister alle COM porte på computeren op, hvorefter man klikker på den COM port som Arduinoboardet har fået tildelt. Herefter detekteres hvilken kommando der modtages, og værdien udskrives.

Bemærk, at værdien konverteres fra tekst til heltal, og kan dermed bruges videre i forhold til matematiske operationer på talværdien.

Referencer

Kom i gang med Arduino
Grundlæggende forståelse for Arduino Arduino Hardware - Arduino Prototype Print - Blink Eksempel - Overblik - Serial Monitor - Simple Komponenter - Software og Udviklingsmiljø
Programmering af Arduino Anvendelse af Eksempler - Klasser og Objekter - Programafvikling i Arduino - Test af Programmer
Dokumentationsformer Dokumentation med Kode og Flowchart - Dokumentation med State-machines - Flowchart - Pseudokode - Program-kommentarer - Systemdokumentation - Syntaksfarvning - Blokdiagram - Pulsplaner - UML
Opkoblinger til Arduino Moduler og Biblioteker - Driver - Opkobling af Hardware - Simple Komponenter - Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO
Kompliceret Programmering Arduino kombineret med Processing - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino - CopyThread Multitasking - Dokumentation med State-machines - Tid og Samtidighed i Software - Arduino Memory
Kompliceret Hardware I2C - Andre Processorboards - Internet of Things (IoT)
Oprindelige Dokumenter PDF-Version - Forfattere
Software Udviklingsteknikker Agile metoder - Brugertest - SCRUM

Fasemodellen - Kravspecifikation - Databasedesign - Struktur eller Arkitektur - Softwaretest

Projekter Afstand programforslag - Lysmåling - Projektforslag - Prototyper
Undervisningsforløb 4t Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning 4t Valgfag - Materialer til 4t Valgfag - Undervisningsnoter 4t Valgfag - Undervisningsplan 4t Valgfag - Slides til Undervisning

Kort Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning Kort Valgfag - Materialer til Kort Valgfag - Undervisningsnoter Kort Valgfag - Undervisningsplan Kort Valgfag